Sotiria's Portrait

with MARIKA Magazine

Sotiria Aivazidi | Adrian Leca Editorial
Sotiria Aivazidi | Adrian Leca Editorial
Sotiria Aivazidi | Adrian Leca Editorial
Sotiria Aivazidi | Adrian Leca Editorial
Sotiria Aivazidi | Adrian Leca Editorial